PAKETTIMATKAN EHDOT

Lupinus Matkatoimisto on osa Vuoti OÜ:ta.

Vuoti OÜ:n tarjoamien matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Vuoti OÜ, rekisteritunnus 14786903, osoite Kadaka pst 77A Tallinna 10913 (jäljempänä Matkanjärjestäjä).

Vuoti OÜ on merkitty elinkeinorekisteriin matkanjärjestäjäksi, rekisterinumero TRE001028.

Vuoti tarjoaa täyden, 100 % taloudellisen suojan kaikille matkoilleen PZU vakuutusyhtiön takuulla. Asiakas voi olla varma, että Vuoti OÜ:n maksukyvyttömyyden sattuessa kaikki maksetut summat, joista ei ole saatu palvelua ja joita ei ole käytetty peruuttamattomissa oleviin ennakkomaksuihin, palautetaan.

Matkanjärjestäjän tarjoamiin valmismatkoihin (jäljempänä matka) sovelletaan Viron matkailu- ja velkalakia sekä näitä valmismatkojen ehtoja (jäljempänä sopimus).

Matkanjärjestäjä – Vuoti OÜ

Matkustaja – matkanjärjestäjän järjestämän matkan ostaja

1. Matkasopimus ja vastuu

1.1. Matkasopimus on Matkustajan ja Matkanjärjestäjän välinen sopimus, joka tulee sitovaksi, kun Matkanjärjestäjän laatima ensimmäinen erälasku on maksettu eräpäivään mennessä.

1.2. Matkanjärjestäjällä on oikeus irtisanoa sopimus, jos Matkustaja ei ole maksanut matkaa sovittuun aikaan.

1.3. Matkanjärjestäjä vastaa matkasta matkustajalle matkakuvauksessa kuvatulla tavalla riippumatta siitä, onko sopimusvelvoitteiden täyttäminen hänen itsensä vai muun matkapalvelun tarjoajan (esim. kuljetusyrityksen ja majoitusliikkeen) vastuulla. Matkan kuvaus löytyy Matkanjärjestäjän verkkosivuilta.

1.4 Matkanjärjestäjä ei vastaa palveluista, jotka eivät sisälly pakettiin (mukaan lukien palvelut ja tuotteet, jotka matkustaja on ostanut muualta).

2. Matkan maksu

2.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkalle ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksu, joka takaa paikan matkalla. Mikäli Matkustaja päättää peruuttaa matkan, varausmaksua ei palauteta.

2.2. Jos matkaan on enemmän kuin 31 päivää, Matkustaja on velvollinen maksamaan ennakkomaksun, joka on puolet matkan hinnasta, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Ennakkomaksu takaa Matkustajalle paikan matkalla. (tapauksissa, joissa varausmaksua ei peritä)

2.3. Matkustaja maksaa loppusumman viimeistään 60 päivää ennen matkan alkamista Matkanjärjestäjän lähettämän laskun perusteella.

2.4. Jos matkan alkamiseen on alle 60 päivää, on matkan kokonaishinta maksettava.

3. Matkan hinta ja hinnanmuutokset

3.1. Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkustajalle matkamaksun korotuksesta vähintään 31 päivää ennen matkan alkamispäivää. Matkan hinta sisältää vain ne palvelut, jotka on kuvattu Matkanjärjestäjän tarjouksessa (yleensä näkyy nettisivuilla) tai jotka Matkustajan ja Matkanjärjestäjän välillä on sovittu.

3.2. Matkan hinta ei sisällä viisumi- ja matkavakuutuksen kustannuksia, ellei toisin ole sovittu.

3.3. Matkanjärjestäjän erilaisten mainos- ja myyntikampanjoiden kautta ilmoittamat alennukset koskevat vain uusia varauksia, eikä niitä voi käyttää takautuvasti.

3.4. Mikäli Matkustaja ei käytä mitään matkapaketin hintaan sisältyvistä palveluista, hänellä ei ole oikeutta vaatia kyseisen palvelun hinnan palautusta ja/tai korvausta.

3.5. Matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa paketin hintaa seuraavissa olosuhteissa:

(1) Viron tasavallan tai kohdemaan verojen, maksujen ja palvelumaksujen noustessa edellyttäen, että ne vaikuttavat matkapaketin hintaan;

(2) kuljetus- tai majoitushintojen nousun vuoksi tilanteessa, jossa ne eivät ole Matkanjärjestäjän hallinnassa ja jossa niitä ei ole voitu ennakoida matkaa suunniteltaessa;

(3) valuuttakurssien muutokset, jos ne vaikuttavat matkan hintaan.

3.6. Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkustajalle matkan hinnan korotuksesta vähintään 31 päivää ennen matkan alkamispäivää.

3.7. Matkanjärjestäjä antaa Matkustajalle hintatakuun odottamattomille lisämaksuille. Hintatakuu on voimassa mahdollisten myöhempien hinnanmuutosten osalta, jos matkan kokonaishinta on maksettu ja matkaan on jäljellä vähintään 31 päivää.

4. Matkan muuttaminen tai peruuttaminen

4.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa tilaus maksamatta korvausta Matkanjärjestäjälle, jos:

(1) kyseessä on pakettimatka, eikä räätälöity matka. Räätälöidyillä matkoilla ei ole peruutus- eikä muutosoikeutta

(2) matkapaketin hinta on noussut vähintään 1,5-kertaiseksi ja Matkustaja on esittänyt Matkanjärjestäjälle matkatilauksen peruutuspyynnön 48 tunnin kuluessa paketin hinnankorotusilmoituksen vastaanottamisesta;

(3) matkatilaus peruutetaan 24 tunnin sisällä varauksesta;

(4) merkittävässä matkapalvelussa on tapahtunut olennainen muutos edellyttäen, että Matkustaja on tehnyt Matkanjärjestäjälle matkan peruuttamista koskevan pyynnön välittömästi saatuaan tiedon merkittävästä muutoksesta.

4.2. Matkustajan tulee esittää matkanjärjestäjälle kirjallinen matkan peruuttamista ja/tai muutosta koskeva pyyntö.

4.3. Mikäli Matkustaja peruuttaa matkan kohdassa 4.1 (1) mainitusta syystä, matkapaketti voidaan vaatia korvaamaan matkustajan peruuttamisen sijaan vähintään matkanjärjestäjän tarjoaman kustannustason matkapaketilla.

4.4 Mikäli tilausta muutetaan muulla tavoin tai jos siihen tulee erityistoiveita, Matkustaja sitoutuu korvaamaan Matkanjärjestäjälle kaikki muutokseen liittyvät kulut (sis. Matkanjärjestäjän palvelumaksu 35 euroa). Matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle kustannusten laajuudesta ja maksuehdoista 3 päivän kuluessa tilauksen muutospyynnön vastaanottamisesta.

4.5 Jos Matkustaja haluaa peruuttaa pakettimatkan sillä hetkellä, kun:

(1) matkaan on jäljellä yli 60 päivää, Matkustaja on velvollinen korvaamaan Matkanjärjestäjälle tällä hetkellä aiheutuneet kulut matkustajaa kohti, vähintään 20 % matkan hinnasta;

(2) Matkaan on jäljellä 60 päivää tai vähemmän, Matkustaja on velvollinen korvaamaan Matkanjärjestäjälle 100 % matkan hinnasta. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaatia ja Matkustajilla on velvollisuus maksaa matkanjärjestäjälle korvaus muutoksesta aiheutuneesta lisämaksusta.

4.6. Jos perheen tai ystävien yhdessä matkustamisen hinta perustuu siihen, että tietty määrä matkustajia asuu samassa huoneessa tai matkustaa yhdessä ja yksi Matkustajista peruuttaa matkansa, Matkanjärjestäjällä on oikeus vaatia erotuksen maksamista ja Matkustajalla on velvollisuus maksaa lisämaksu.

4.7. Erikoisvarausmatkan (eri ohjelma, hotelli, lisävaraukset jne.) tapauksessa Matkustajalle korvataan tämän ohjelman valmisteluun liittyvät lisäkustannukset.

4.8 Jos Matkustajalle ei myönnetä viisumia tai kauttakulkuviisumia kohdemaahan ja/tai kauttakulkumaihin saapuakseen varatun matkan määränpäähän, sovelletaan näiden matkustusehtojen kohdan 4.4 (4) määräyksiä.

5. Matkustajan velvollisuudet ja vastuut

5.1. Vastaanotettuaan matka-asiakirjat Matkustaja on velvollinen välittömästi tarkistamaan niiden vastaavuuden tilauksessa annettujen tietojen kanssa ja ilmoittamaan mahdollisista poikkeavuuksista välittömästi Matkanjärjestäjälle.

5.2. Matkustaja on koko matkan ajan velvollinen noudattamaan hotellien ja kulkuvälineiden sisäisiä sääntöjä, tapahtumanjärjestäjän urheilumatkoja koskevia sääntöjä sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä.

5.3. Matkustaja ei saa häiritä muita matkustajia. Matkustaja, joka rikkoo törkeästi tätä sääntöä, ei saa matkustaa tai hänet poistetaan matkalta, eikä hänellä ole oikeutta matkan kustannusten palautukseen.

5.4. Matkustaja on vastuussa vahingoista, joita hänen tahallaan tai huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillä on aiheuttanut Matkanjärjestäjälle, kanssamatkustajille tai kolmansille osapuolille.

5.5. Matkustajalla on omavastuu matkavakuutuksen ottamiseen. Mikäli Matkustaja sairastuu matkan aikana, joutuu onnettomuuteen, joutuu rikoksen uhriksi tms., Matkanjärjestäjä auttaa häntä hoidon nopeassa järjestämisessä ja (tarvittaessa) ennenaikaisen paluun järjestämisessä, Matkustaja sitoutuu korvaamaan ylimääräiset kulut. Matkanjärjestäjälle aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan 14 kalenteripäivän kuluessa Suomeen palaamisen päivästä.

5.6. Matkustaja on vastuussa terveydestään koko matkan ajan, on tietoinen aktiviteettiin mahdollisesti liittyvistä terveysriskeistä ja on tehnyt kaikkensa varmistaakseen riittävän fyysisen suorituskyvyn. Tarvittaessa Matkustaja on käynyt lääkärintarkastuksessa.

5.7. Matkustaja on vastuussa matkustusasiakirjojensa kunnosta. Matkustajan vastuulla on tarkistaa passinsa tai muiden asiakirjojensa vaatimustenmukaisuus. Mikäli matka peruuntuu vanhentuneiden tai muuten sopimattomien asiakirjojen vuoksi, Matkustaja ei ole oikeutettu matkasta maksamiensa kustannusten palautukseen;

5.8. Jos Matkustaja ei pääse matkalle, koska matkustusasiakirjat ovat kadonneet tai muuten tuhoutunut, matkan hintaa ei palauteta;

5. 9. Koska matkaan ei sisälly matkavakuutusta, matkanjärjestäjä suosittelee, että Matkustaja solmii tarvittavat matkavakuutussopimukset. Matkustaja vastaa matkaa varten tarvittavasta vapaaehtoisesta vakuutuksesta. On suositeltavaa kattaa hengelle ja terveydelle sekä omaisuudelle aiheutuvat riskit sekä eri syistä johtuvat matkahäiriöt (sis. tapahtuman peruuntuminen).

6. Matkanjärjestäjän tehtävät ja vastuut

6.1. Matkanjärjestäjä vastaa siitä, että Matkustajan varaama paketti täyttää vaatimukset, lukuun ottamatta matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksista riippumattomia olosuhteita, mukaan lukien useiden vuosien erilaiset sääolosuhteet, tilapäiset tai pysyvät poliittiset päätökset ja/tai kohteeseen vaikuttavat tilanteet, itsenäisen hotellin päätökset matkan aikana jne.

6.2. Matkanjärjestäjä ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) (VVL 103 § 2 momentti ja 879 §) aiheuttamista vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luonnonkatastrofit, sodat, lakot jne. Ylivoimaisen esteen säännöksiä sovelletaan myös, jos matka peruuntuu Matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä. Se sisältää myös tapahtuman peruuttamisen, jos tapahtuma on matkan tarkoitus. Tässä tapauksessa Matkanjärjestäjä suosittelee lisämatkavakuutuksen ottamista.

6.3. Matkanjärjestäjän on välittömästi ilmoitettava Matkustajalle tärkeän matkapalvelun muutoksista tai peruuntumisesta ja sen syystä.

6.4 Matkanjärjestäjä

ei ole vastuussa vahingosta, joka on:

(1) aiheutunut Matkustajan omasta toiminnasta ja/tai laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta;

(2) jos matkan aikana tapahtuu odottamaton tekninen vika matkakuvauksessa mainitussa hotellissa, kulkuvälineessä tms.;

(3) jos Matkustaja kadottaa matkatavaransa (jolloin kuljetusyhtiö on vastuussa, Matkustaja voi ottaa erillisen matkatavaravakuutuksen).

6.5 Matkanjärjestäjä vastaa Matkustajan terveydelle ja omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, jos se johtuu Matkanjärjestäjän tai hänen edustajansa toiminnasta (toimimattomuudesta).

6.6. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkakuvauksessa mainituista hotellin, ajoneuvon tms. odottamattomista teknisistä vioista eikä hotellin henkilökunnan tai ajoneuvon kuljettajan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista. Samalla matkanjärjestäjä auttaa ratkaisemaan ongelman.

6.7. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa, jos sen välittämä yritys (kohdematkatoimisto, hotelli jne.) menee konkurssiin, nostaa merkittävästi hintoja tai on muuten sopimaton. Matkanjärjestäjä tekee kuitenkin kaikkensa varmistaakseen, että edellä mainituista aiheutuvat ongelmat ovat Matkustajalle mahdollisimman kivuttomia ja vaarattomia. Tässä tapauksessa Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa matkakuvauksessa mainittu hotelli tarvittaessa toiseen vastaavan tasoon hotelliin.

6.8 Matkanjärjestäjän vastuu vahingosta, jota ei ole määritelty velkaoikeuslain 878 §:n 2 momentissa (eli matkanjärjestäjän toiminnasta matkustajalle aiheutuneesta vahingosta, paitsi matkustajan kuolemasta, joka aiheuttaa ruumiinvamman matkustaja tai matkustajan terveydelle aiheutunut vahinko) rajoitetaan kolmeen matkamaksuun.

6.9 Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa siitä, että Matkustaja on kohdemaassa julistettu persona non grataksi. Jos Matkustaja ei pääse maahan, koska hän ei saa ylittää rajaa, matkustajan on maksettava kaikki paluunsa kulut. Matkakuluja ei palauteta.

7. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä muutoksia matkaan

7.1. Mikäli Matkanjärjestäjä ei itsestään riippumattomista syistä voi suorittaa matkaa matkakuvauksessa kuvatulla tavalla, sillä on oikeus muuttaa hotellia tai kulkuvälinettä, muuttaa aikataulua tai tehdä muita muutoksia matkaan edellyttäen, että matkan laatu ja luonne eivät muutu merkittävästi. Muutoksista tulee ilmoittaa matkustajille välittömästi.

7.2. Jos matkan on varannut huomattavasti vähemmän Matkustajia kuin on tarpeen matkan suorittamiseksi matkakuvauksessa esitetyllä tavalla, on Matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa matkan kulkuvälinettä, aikataulua ja reittiä edellyttäen, että matkan luonne on matka ei muutu merkittävästi.

8. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

8.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos:

(1) matkalle ei ole kertynyt tarvittavaa matkustajamäärää, jolloin matkanjärjestäjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Matkustajille matkan peruuntumisesta;

(2) matkustajia kohdemaahan ja sieltä pois kuljettava liikenteenharjoittaja peruuttaa odottamatta lennot eikä sitä voida korvata muilla lennoilla;

(3) matkan suorittaminen on merkittävästi estynyt Matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista syistä tai matkustajien turvallisuus on vaarassa (sota, levottomuudet, luonnonkatastrofit jne.).

8.2. Jos matka peruuntuu kohdissa 8.1 mainittujen olosuhteiden vuoksi. Mikäli korvaava matka on halvempi kuin alkuperäinen matka, Matkanjärjestäjä hyvittää hintaeron. Jos Matkustaja ei halua korvaavaa matkaa, Matkanjärjestäjä palauttaa hänelle kaikki rahat.

8.3 Mikäli Matkanjärjestäjä joutuu perumaan matkan itsestä riippumattomista syistä, Matkustaja voi periä jäljelle jääneen summan vasta sen jälkeen, kun Matkanjärjestäjän välittömät kulut, mukaan lukien hotelli-, venelippu-, lentolippu- ja viisumin käsittelykulut, on korvattu. Matkustajalla ei ole oikeutta vaatia lisäkorvausta.

9. Heikkoudet matkajärjestelyissä ja niiden raportoinnissa

9. 1. Seuraavia olosuhteita ei pidetä matkajärjestelyjen puutteina:

1) muutokset, jotka ovat matkan määränpää ja luonne huomioon ottaen koko matkan kannalta merkityksettömiä;

(2) lento- tai matka-aikataulun muutos (aikaisempi / myöhempi lähtö tai aikaisempi / myöhäisempi saapuminen määränpäähän, tekniset esteet tiellä), jos muutos johtuu Matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista olosuhteista eikä ylitä 8 tuntia tai ilmatilan ruuhkautumisesta, lennonjohdon sääolosuhteista (lentoilman puuttuminen, lentokoneen tekninen vika), huonoista tieolosuhteista tai muusta vastaavasta syystä johtuen muutoksen sallittu kesto on kaksi kertaa eli enintään 16 tuntia;

(3) hotellin vaihto välittömästi ennen lähtöä tai matkan aikana, jos syynä on hotellien ylivaraus. Matkanjärjestäjä sitoutuu tekemään kaikkensa korvatakseen peruutetun hotellin vähintään vastaavalla hotellilla;

(4) odottamaton reitin muutos, jos rahdinkuljettaja on tehnyt ylivarauksen, jolloin rahdinkuljettajan on tarjottava vaihtoehtoinen lentovaihtoehto ja korvattava siitä aiheutunut vaiva sisäisten sääntöjensä mukaisesti;

(5) matkustajalta evätään pääsy lennolle hänen syytään (esim. Matkustaja on kadottanut lipun, hänellä ei ole voimassa olevaa lippua)

matkustusasiakirjat tai erittäin päihtynyt).

9.2. Matkustaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan matkanjärjestäjän edustajille määränpäässä erilaisista matkajärjestelyyn liittyvistä puutteista tai reklamaatioista, muuten näiden vaatimusten perusteella ei voida vaatia vahingonkorvausta myöhemmin.

9.3. Jos vaatimus tyydytetään ja aiheutettu vahinko korvataan kohteessa, Matkustajalla ei ole oikeutta vaatia toista korvausta Viron tasavallassa, kun taas vain välitön vahinko on korvauksen kohteena.

9.4 Jos valitukseen ei löydy ratkaisua kohteessa, reklamaatio tulee tehdä Matkanjärjestäjälle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa matkan päättymispäivästä. Vaatimus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli Matkustaja haluaa saada korvausta kadonneesta ja/tai epätyydyttävästä palvelusta, tulee valitukseen liittää alkuperäiset kuitit tai muut todisteet perustelluista lisäkustannuksista. Matkanjärjestäjän edustaja voi myös laatia kirjallisen ilmoituksen palvelusta puuttumisesta.

10. Tietosuojakäytäntö ja henkilötietojen käsittely

Matkanjärjestäjä kerää ja käsittelee Matkustajien tietoja matkustustarkoituksiin Viron tasavallan ja EU:n lainsäädännön mukaisesti.

11. Riitojen ratkaiseminen

Matkaehtojen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ​​ensisijaisesti Matkanjärjestäjän ja Matkustajan välisillä neuvotteluilla. Jos sopimukseen ei päästä, Matkustajalla on oikeus esittää eriävä mielipide kuluttajansuojalautakunnalle tai nostaa kanne oikeuksiensa turvaamiseksi tuomioistuimessa Viron tasavallan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Vuoti OÜ kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tämä asiakirja tarjoaa yleiskatsauksen siitä, kuinka keräämme, käytämme, tallennamme ja jaamme henkilötietojasi.

Tämä tietosuojaseloste koskee tietoja, joita olemme keränneet tai saaneet sinulta käydessäsi lupinus.fi-verkkosivustolla tai jollain muulla tavalla verkkosivustolla tarjottavien palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Käyttämällä Verkkosivustoa ja/tai ostamalla Palvelut hyväksyt tässä tietosuojakäytännössä esitetyt ehdot.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Sivuston ylläpitäjänä, palveluntarjoajana ja henkilötietojesi vastuullisena käsittelijänä toimiva oikeushenkilö on Viron tasavaltaan rekisteröity yritys Vuoti OÜ, jonka rekisteritunnus on 14786903, rekisteröity osoite Kadaka pst 77A, Tallinna. Puhelinnumero +372 5896 1135 ja sähköpostiosoite asiakaspalvelu@lupinus.fi

Miksi käsittelemme henkilötietojasi ja miten käytämme niitä?

Tiettyjen tietojen, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, kerääminen on välttämätöntä Palveluiden käyttämiseksi, pyyntöihisi vastaamiseksi ja kanssasi kommunikoimiseksi.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään verkkosivujamme ja palveluitamme asiakkaidemme ja käyttäjien palautteen perusteella. Sähköpostistasi, asiakaskyselyistäsi, palautelomakkeistasi tai muista lähteistä saamiamme henkilötietoja käytetään verkkosivuston ja palveluiden parantamiseen, vierailusi personointiin ja asiakaspalvelun parantamiseen.

Saatamme lähettää sinulle tilaamiesi palvelujen tarjoamiseen liittyviä tai vaadittuja sähköposteja. Lisäksi voimme lähettää sinulle sähköposteja, joissa on käytännön tietoa ja erikoistarjouksia sekä tietoa uusista palveluista. Saatamme myös lähettää sinulle tarjouksia kumppaneiltamme, jos uskomme niiden kiinnostavan sinua. Jos et halua saada tällaisia ​​sähköposteja, sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä niistä seuraamalla missä tahansa tällaisessa sähköpostissa annettuja ohjeita tai peruuttaa suostumuksesi lähettämällä meille sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@lupinus.fi.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Saatamme kerätä vain tietoja, jotka olet vapaaehtoisesti antanut meille rekisteröityessäsi Palveluun, sähköpostitse tai muuten. Saamme suurimman osan tiedoistasi, kun tilaat palvelun. Näin tehdessämme keräämme ja tallennamme kaikki tiedot, jotka olet syöttänyt ja/tai muutoin antanut meille vieraillessasi verkkosivustolla. Saatamme saada sinulta seuraavat tiedot:

• nimesi, sähköpostiosoitteesi ja yhteyspuhelinnumerosi;

• asuinpaikkasi;

• perustiedot matkailun kiinnostuksen kohteistasi ja tarpeistasi;

• Tiedot kaikista meille lähetetyistä arvosteluista, palautteista, asiakaskyselyihin vastauksista ja sähköposteista.

Milloin ja miksi jaamme tai jaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja pidämme heidän tietonsa turvassa. Saatamme kuitenkin jakaa tietosi seuraavissa tapauksissa:

• Alihankkijat käsittelijöinä: Harvinaisissa tapauksissa otamme mukaan muita yrityksiä tai henkilöitä, jotka suorittavat (tai auttavat suorittamaan) tiettyjä tehtäviä puolestamme. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat IT-palvelujen ja/tai asiakaspalvelun tarjoaminen. Näin tehdessämme voimme jakaa tietojasi muiden liikekumppaneiden kanssa tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja/tai palveluitamme. Kolmansille osapuolille myönnetään rajoitettu pääsy tietoihisi vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden tuotteiden toimittamiseksi eikä missään tapauksessa muihin tarkoituksiin. Lisäksi vaadimme aina kolmansia osapuolia noudattamaan tai noudattamaan vastaavia tietosuojakäytäntöjä.

• Oikeudellinen vaatimus: Voimme paljastaa tietosi, jos tuomioistuimen määräys tai mikä tahansa muu laki tai säädös vaatii niin.

• Suostumuksesi: muissa tapauksissa sinulle ilmoitetaan, jos henkilötietojasi on tarpeen paljastaa tai siirtää kolmansille osapuolille. Tässä tapauksessa sinulla on mahdollisuus antaa suostumuksesi tai kieltäytyä jakamasta tietojasi tai osaa niistä.

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?

Ryhdymme varotoimiin tietojesi suojaamiseksi ja noudatamme huolellisesti kaikkia sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisia ​​velvoitteita. Estääksemme henkilötietojesi luvattoman käytön, paljastamisen tai poistamisen olemme ottaneet käyttöön tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Mikäli hallinnassamme olevien tietojen turvallisuus tai eheys vaarantuu tietoturvaloukkauksen seurauksena, ryhdymme toimenpiteisiin tilanteen tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Ilmoitamme tarvittaessa henkilöille, joiden tiedot ovat mahdollisesti vaarantuneet.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi 10 vuotta palvelun viimeisestä käytöstä. Säilytämme sähköpostiosoitettasi suoramarkkinointitarkoituksiin, kunnes olet ilmoittanut meille, että et enää halua vastaanottaa suoramarkkinointisähköposteja tai kunnes olet pyytänyt henkilötietojesi poistamista.

Mitä oikeuksia ja valintoja sinulla on koskien tietojasi?

Voit aina kieltäytyä antamasta meille tietojasi, mutta koska henkilötiedot ovat palveluidemme tarjoamisen kannalta välttämättömiä, emme voi tarjota sinulle palveluita etukäteen. Se, että annat suostumuksesi yhteystietojesi käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin, ei kuitenkaan vaikuta palvelujen tarjoamiseen.

Voit lopettaa sähköpostien vastaanottamisen seuraamalla sähköpostin ohjeita peruuttaaksesi tilauksen. Teemme kaikkemme käsitelläksemme kaikki peruutuspyynnöt mahdollisimman nopeasti.

Kuinka voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi, oikaisua, poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista?

Jos haluat tarkistaa henkilötietojesi oikeellisuuden ja pyytää niiden oikaisemista, poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista tai niistä kopiota, ota meihin yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@lupinus.fi.

Voit myös pyytää tietoja sinusta kerätyistä ja käsitellyistä henkilötiedoista, käsittelyn tarkoituksesta ja kolmansista osapuolista, joille sinua koskevia henkilötietoja on siirretty tai aiotaan siirtää.

Kuinka voit ottaa yhteyttä Vuoti OÜ:hun ja tietosuojaviranomaiseen tietosuojaasioissa?

Jos epäilet tietosuojasääntöjen rikkomista Verkkosivuston ja Palveluiden yhteydessä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen… Jos olet tyytymätön tapaan, jolla valituksesi on ratkaistu, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai ota yhteyttä Viron tietosuojaviranomaiseen 19, 10129 Tallinna, sähköpostiosoite info@aki.ee ja puhelin +372 5620 2341).

Miten tietosuojakäytäntö on muuttunut?

Voimme päivittää tietosuojakäytäntöämme ajoittain julkaisemalla uuden version verkkosivustolla. Pysyäksesi ajan tasalla päivitetyistä versioista ja varmistaaksesi, että tekemäsi muutokset ovat sinulle sopivia, sinun tulee säännöllisesti tarkistaa verkkosivustolta mahdolliset päivitykset. Verkkosivuston tai palvelujen käytön jatkaminen tähän tietosuojakäytäntöön tehtyjen muutosten jälkeen merkitsee muutosten hyväksymistä.

Tietosuojakäytännön nykyinen versio on voimassa alkaen 20.06.2022.